Zdroj: https://airsoft.cz/airsoft-akce/ustanoveni-o-bezpecnosti-a-zakazech-na-akci-zaragua-8  •  Vydáno: 15.6.2020 13:36  •  Autor: Alfred

Bezpečnostní ustanovení na akci Zaragua VIII

Bezpečnostní ustanovení na akci Zaragua VIIIZákladní pravidla bezpečnosti na Operaci Zaragua VIII

- Všichni hráči jsou povinni po celou dobu akce dodržovat zákony platné v ČR, zásady bezpečné manipulace s airsoftovou zbraní, zásady fair play, pravidla akce a pokyny organizátorů.

- V herním prostoru je nařízeno trvalé nošení ochranných prostředků zejména ochranných brýlí všemi osobami a po celou dobu trvání akce. Nošení brýlí je povinné i v prostorech REFRESH. V OFF ZONE je nošení brýlí doporučené. Organizátoři doporučují užívat kompletní ochranné prostředky (brýle s balistickou ochranou, chránič obličeje, pokrývku hlavy s integrovanou ochranou vrstvou, rukavice s chrániči kloubů, nákoleníky, náloketníky a tělové vesty s ochranou pěnovou vložkou).

- Pravidla pohybu a kontroly osob a užívání roušek budou upřesněna dle v době konání akce platných hygienických opatření souvisejících s COVID-19.

- Hráči jsou povinni samostatně či na pokyn přerušit hru v případě vzniku mimořádné události, zranění a pokud se v herním prostoru objeví cizí osoby, zvířata či vozidla.

- Hráči jsou povinni chovat se tak, aby neohrozili a nezpůsobili zranění či škody sobě ani jiným osobám a nepoškozovat herní prostor a přírodu v něm.

Z důvodu bezpečnosti je na akci přísně zakázáno:
- vnášet a používat v prostoru akce a OFF ZONE jiné než airsoftové zbraně;
- vnášel a používat ostré a jinak nebezpečné předměty s výjimkou běžných zavíracích nožů;
- používat pyrotechniku, dýmovnice, dráždivé, slzotvorné a jinak nebezpečné chemické látky a hořlaviny;
- používat jiné než povolené varianty airsoftových zbraní;
- střílet po zvířatech a nezúčastněných osobách;
- úmyslně mířit zaměřovacím laserem do obličeje a používat jiné než na zbraních namontované bezpečné zaměřovací lasery;
- budovat pasti či výkopy;
- vyvolávat násilný fyzický kontakt mezi hráči;
- pohybovat a pobývat s odjištěnou a nabitou zbraní v OFF ZONE, na REFRESH a v prostoru tábořiště s výjimkou prostoru určeného k testování zbraní;
- rozdělávat oheň a jakkoli manipulovat s otevřeným ohněm (vztahuje se i na uzavřené grily) v celém prostoru akce a OFF ZONE včetně zóny pro táboření;
- kouřit v lese a v okruhu 20 m od jeho okraje a v suchých travních porostech, dokouřenou cigaretu je hráč povinen řádně uhasit a odložit do k tomu určeného popelníku nebo před odložením vždy zalít vodou;
- kouřit v OFF ZONE a prostoru pro táboření mimo vyhrazená místa pro kouření;
- tábořit mimo určené prostory, nocovat v herní zóně a rušit noční klid v době od 22.00 do 8.00 hod.;
- vjíždět vozidly do herního prostoru (nevztahuje se na vozidla organizátorů a organizátory povolené přepravy vybavení a organizátory povolená vozidla);
- odhazovat odpadky a jinak znečišťovat prostor;
- ničit a poškozovat herní prostory, herní dekorace a vegetaci;

Všichni hráči se účastní akce dobrovolně a plně na vlastní odpovědnost. Za účast hráčů mladších 18 let odpovídají jejich zákonní zástupci a jimi určený a zplnomocněný dozor. Organizátoři akce nepřebírají žádnou odpovědnost za případná úmyslná ani neúmyslná porušení zákonů či bezpečnostních opatření ze strany hráčů, případná vzniklá zranění, úmrtí ani hráči způsobené škody a jiné následky. Prostory OFF ZONE, plochy pro táboření a herní plochy nejsou střežené, každý sám odpovídá za své věci a vybavení.

Jednotlivci či týmy hrubě porušující pravidla akce mohou být z akce bez náhrady vykázáni. Vykázaným osobám a týmům může být zakázána účast na další organizovaných akcích.

Případné porušování zákonů, vandalství, výtržnictví a jiné protiprávní jednání jsou organizátoři oprávněni řešit přivoláním policie.