Fórum
Kategorie: ZARAGUA 2013 / 2023, Airsoft akce

Systém hry Zaragua X

Systém hry Zaragua XJakým způsobem budete letos usilovat o vítězství?

Cíl hry

Cílem hry je stát se nejúspěšnější frakcí v Zaragui. Nejúspěšnější frakce je ta, která má na konci hry nejvíce peněz na svém kontě. Peníze získá frakce těžbou a zpracováním herních surovin či splněním speciálních úkolů. S ohledem na charakter frakce ZFOR jsou její úkoly koncipovány odlišně od ostatních frakcí. Každá frakce se hodnotí zvlášť. Není možné, aby se frakce během hry spojovaly za účelem společného zisku s výjimkou herní strany Huérfanos, která je herně přičleněna k ZFOR.

Herní základny a mrtvoliště frakcí

ZÁKLADNY jednotlivých frakcí jsou pevně stanoveny, označeny na mapě a vybaveny dřevěnou bednou pro ukládání surovin a peněz. Během hry základnu nelze přemístit. Základny jsou součástí herního prostoru a lze z nich střílet i na ně útočit. Nelze je však obsadit ani ukořistit z bedny herní suroviny či peníze. Po dobití základny (stržen vlajky na zem) se musí útočník stáhnout a na tutéž základnu nesmí po dobu jedné hodiny útočit.

REFRESH (mrtvoliště) je neherní prostor značený páskou, do kterého nepřítel nesmí vstupovat a nelze střílet z něj ani do něj. Nesmí se v něm ukládat suroviny. REFRESH se zřizuje poblíž základen, není-li uvedeno jinak.

COPROX, LOF, El Mosto a Hienas mají v herním poli své malé základny reprezentované vlajkou, truhlou na suroviny a peníze a plachtovým přístřeškem.
ZFOR má ve středu herního pole opevněnou základnu, kterou si může dále vylepšit a dobudovat během čtvrtečního a pátečního dne.
Huérfanos nemají pevnou základnu a jejich REFRESH se místně neustále přesunuje dle potřeby hry. Huérfanos mohou využívat i REFRESH ZFOR.

Časy oživení (refresh)

Refresh všech hráčů probíhá v pevně stanovené herní časy – XX:00 a XX:30. Oživují se všichni hráči, kteří se nacházejí v daný čas na místě REFRESH své frakce.

Herní postavy se oživují individuálně v různé časy mimo REFRESH, obvykle krátce po každém střetu/zajetí (dle uvážení postavy).

Herní postavy

Herní postavy jsou označeny použitím specifického a snadno rozeznatelného kostýmu s kloboukem. Peníze a suroviny, které herní postavy přenáší se považují za neherní a nelze je postavám vzít.

Chemik a Šperkař jsou základní herní postavy. Pohybují se volně po herním poli a mohou být ozbrojeni. Bojují jen v případě napadení, nebo když pracují pro některou herní frakci. Pokud pracují pro některou frakci, nejsou obvykle sami, ale během přestřelky se mohou rozhodnout vzdát se. Stejně tak se mohou vzdát v případě obklíčení jednotkami ZFOR.
Chemika a Šperkaře potřebují frakce k aktivaci prostoru stabilní varny a šperkařské dílny, nebo ke zřízení mobilních verzí těchto stanovišť. Spolupráci si musí frakce dopředu dohodnout, buď telefonicky, nebo osobně v herním poli. Nemá-li postava nic jiného na práci, spolupráci neodmítne.

Překupník je herní postavou jen v okamžiku, kdy se dostaví na místo výkupu suroviny v herním poli. Jinak se pohybuje v reflexní vestě a není součástí hry. Překupník umožňuje výkup všech surovin, a to buď na základně herní frakce (základní výkupní cena), nebo mimo ni na jím určeném místě (zvýhodněná výkupní cena). Výkup surovin si musí velitel vždy sjednat telefonicky dopředu.
Pozor: Překupník od jedné frakce vykoupí maximálně 3 ks surovin za zvýhodněnou cenu během jedné hodiny.
Pro ZFOR je ekvivalentem Překupníka štáb, kterému předává zabavené suroviny na jím určených místech či na své základně.

Drogový boss je speciální herní postavou. Pohybuje se volně po herním poli a může být ozbrojen. Bojuje v případě napadení, nebo když pracuje pro nějakou herní frakci. Pokud pracuje pro některou frakci, není obvykle sám, ale během přestřelky se může rozhodnout vzdát se. Stejně tak se může vzdát v případě obklíčení jednotkami ZFOR. Drogový boss dává herním frakcím zvláštní úkoly a v případě potřeby jim umožní i zřízení dočasného dolu či kokového pole.

Kromě těchto herních postav se v prostoru mohou pohybovat i speciální herní postavy vázané na konkrétní speciální úkoly například: novináři, prospektoři atd.

POZOR: Herní postavy se k frakcím chovají neutrálně (vyjma ZFOR), ale pamatují si, jak frakce jednaly s nimi a dle toho může být spolupráce s herními postavami o něco snazší nebo těžší. Samotné herní postavy se ale nikdy nesnaží sabotovat úsilí frakce.

ZFOR a herní postavy
ZFOR pátrá po Chemikovi, Šperkaři, Drogovém bossovi a Překupníkovi, které se snaží dopadnout při páchání nelegální činnosti. Pokud zrovna nepáchají nelegální činnost, chovají se herní postavy vůči ZFOR chovají spíše neutrálně. V případě páchání nelegální činnosti se naopak chovají nepřátelsky až agrasivně. Postavy se všeobecně snaží ZFOR spíše vyhýbat, nemají-li zrovna nic na práci, či se pouze přesunují.
Pro dopadení stačí herní postavu zastřelit a dovézt na svou základnu s výjimkou Překupníka, kterého propouští na místě. Jiné postavy například novináři či prospektoři jsou k ZFOR pouze neutrální.
Pokud herní postava nepáchá nelegální činnost, nemá její zastřelení pro ZFOR žádný význam, ovšem to nebrání postavu třeba sledovat.

Úkoly frakcí a zisk peněz

COPROX, LOF, El Mosto a Hienas nelegálně těží zlato, diamanty a sklízí koku, které se pravidelně objevují na různých herních lokacích. Tyto suroviny mohou prodat či zhodnotit (zpracovat) s pomocí herních postav, opět na příslušné herní lokaci. Suroviny mohou samozřejmě ukořistit i od nepřátelských frakcí.

ZFOR a Huerfános mají za úkol zabraňovat nelegální těžbě a pěstování koky. Obsazují koková pole, doly a zabavují jakékoliv aktivní suroviny, na které narazí. Snaží se též likvidovat (deaktivovat) nelegální varny/dílny a dopadat specifické herní postavy. Za tyto činnosti jim náleží peněžní odměna.

Všechny herní frakce mohou také plnit speciální úkoly, které jim v průběhu hry nabídne štáb.

Systém získávání surovin a jejich zpracování

V herním poli se nachází jeden důl (New Diamond mine), dvě koková pole (Coca field 1 & 2) a dvě drogové varny/šperkařské dílny (Lab 1 & 2). Krátkodobě se může v herním poli objevit i mobilní ekvivalent varny či šperkařské dílny.
Místa, kde se nachází důl, koková pole a varny, jsou vždy označená cedulí, případně i vytyčenou plochou. Na místě se také nachází truhla s danou surovinou, informační kódová karta a mobilní telefon.

Základní suroviny (zlato, surové diamanty, koka) lze získat v dolech a kokových polích v určené časy:
Důl plodí jednou za hodinu, vždy ve XX:45.
Koková pole plodí jednou za hodinu, vždy ve XX:15.

Jakmile je čas těžby či sklizně, držitel dolu či kokového pole volá štábu, který mu dá kód aktivní suroviny (v dole dle volby surové zlato nebo diamanty / na kokovém poli pouze koka), kterou je možno z dolu odnést. Případné nevybrané (tedy aktivní) suroviny z dřívějších časů je možné také odnést. Tyto základní suroviny lze pak dál zpracovat.

Zpracování základních surovin
Ke zpracování základních surovin dochází vždy ve stabilní varně/dílně, nebo v jejich mobilním ekvivalentu. Lze zpracovat zlato, surové diamanty a koku na hodnotnější zlaté cihly, diamanty a drogy. Stabilní varny/dílny dovolují postupně zpracování všech typů základních surovin, mobilní ekvivalenty pouze jeden druh. Aby bylo možné surovinu zpracovat, musí být daná varna/dílna nejprve aktivována herní postavou (statická varna/dílna) nebo musí být přítomna herní postava (mobilní ekvivalent). Pokud je z nějakého důvodu aktivní varna/dílna deaktivována, je nutné ji znovu aktivovat.

Pokud tedy některá herní strana (ne ZFOR a Huérfanos) obsadí prostor stabilní varny či dílny, může:
- s pomocí herní postavy varnu/dílnu aktivovat
- využít již aktivní varnu/dílnu ke zpracování suroviny
- deaktivovat varnu/dílnu (odejme označení jedné ze surovin dle své volby a uschová ho do bedny, při deaktivování právě zpracovávané suroviny tato bez náhrady propadá a zpracování se nedokončí).

Aktivace stabilní varny/dílny
Pro aktivaci varny/dílny pro zpracování zpracování dané suroviny musí být ve stabilní varně/dílně přítomna příslušná herní postava, která musí být živá po celou dobu zpracovávání suroviny. Po dokončení prvního zpracování je varna/dílna aktivní pro ten druh suroviny, který byl zpracován (herní postava viditelně označí na bedně) a herní postava už nemusí být při dalším zpracování takové suroviny přítomna. Pozor: Varna/dílna je nyní aktivní pouze pro příslušný druh suroviny. Každý druh suroviny je nutné zvlášť aktivovat! Tedy zvlášť koku, zlato, diamanty!

Proces zpracování suroviny
Hráč/herní postava zavolá z přiloženého telefonu na štáb a oznámí číslo a typ zpracovávané suroviny, poté ji odloží do bedny, čímž surovina mizí ze hry. Následně nastaví minutku se symbolem dané suroviny. Po 30 minutách je zpracování ukončeno. Hráč, který v daný okamžik ovládá prostor, zavolá na štáb, který mu sdělí kód zpracované suroviny, která je nyní aktivní a lze ji odnést.
Doba zpracování jedné suroviny trvá 30 minut a zpracovávat lze v jedné varně/dílně vždy jen jeden kus suroviny v jeden čas (nelze zpracovávat zároveň více kusů od jedné suroviny ani více druhů surovin).

Mobilní varny/dílny
Ve specifických případech mohou Chemik a Šperkař zřídit na s konkrétní herní stranou smluveném místě i mobilní varnu/dílnu, která je však funkční jen pod dobu jejich přítomnosti na místě a může zpracovat maximálně tři stejné suroviny po sobě. Za zpracování každé suroviny v mobilní varně/dílně si herní postava účtuje 500 PESO, které jsou splatné před zahájením zpracování. Pro úspěšné zpracování suroviny musí být herní postava naživu během celého procesu. Při útoku herní postava mobilní varnu/dílnu neopouští. Smrt postavy ruší i mobilní varnu. Je-li útočníkem ZFOR či Huerfanos herní postava ohlásí dobytí prostoru štábu. Je-li útočníkem jiná herní frakce a herní postava útok přežije může započaté zpracování dokončit a surovinu předat ve stanovený čas aktuálnímu držiteli prostoru.

ZFOR, Huérfanos a jejich činnost
V případě úspěšného obsazení kokového pole/dolu v době těžby/sklizně zabavují příslušnou surovinu. Postup získání suroviny je stejný jako u ostatních frakcí, tedy volání na štáb, získání čísla suroviny a odnesení suroviny. Pokud byla získána surovina, nelze na stejný důl/pole znovu zaútočit v následující čas těžby/sklizně. Útočit lze tedy až za další dvě hodiny. Štáb může určit ZFOR cíle jeho operací a útoků tak, aby počet útoků na jednotlivá pole a doly byl v průběhu hry rovnoměrný.

Při obsazení aktivní varny/dílny, lze tuto dílnu deaktivovat. Za deaktivaci každé suroviny získává ZFOR/Huérfanos finanční odměnu. Pro deaktivaci je nutné zavolat z telefonu u varny/dílny na štáb, který deaktivaci potvrdí). Při deaktivování se deaktivují všechny aktivní suroviny v dané varně/dílně zároveň. U mobilní varny/dílny musí zničení potvrdit příslušná herní postava, která se u varny nachází (musí kontaktovat štáb).
Pokud v obsazené varně/dílně probíhá zpracovávání suroviny, je toto zpracování přerušeno a ZFOR/Huérfanos připadá odměna za zrušení právě probíhajícího zpracování suroviny, aniž by bylo nutné počkat na dokončení procesu zpracování (je nutné informovat štáb a vynulovat minutku).

Neaktivní varna či dílna jsou běžným prostorem a nelze s nimi nic dělat. Na rozdíl od dolu či kokového pole nejsou však ZFOR a Huérfanos limitováni v držení prostorů varen/dílen a opakování útoků na ně.

ZFOR ani Huérfanos nemohou zpracovávat základní suroviny.

Manipulace a přeprava herních surovin a peněz

Peníze a suroviny uložené na vlastní základně v k tomu určené bedně nelze herní frakci zcizit/zabavit.

Peníze a suroviny, které má hráč u sebe v okamžiku zasažení odkládá na místě zásahu na zem a může je následně sebrat jakýkoliv jiný živý hráč (vlastní i cizí frakce) či tentýž hráč po svém oživení.

Neaktivní suroviny v dolech/polích/varnách/dílnách nelze zcizit. Tyto suroviny nejsou ve hře aktivní, dokud je neaktivuje štáb. Pro hráče tudíž nemají žádnou hodnotu.
Suroviny, u kterých bylo zahájeno zpracování propadají a nelze je zcizit.

Šeky se považují za peníze.

Hodnota herních surovin:
surovina               základní hodnota          zvýšená hodnota
Koka                       1000 PESO                 1500 PESO
Surové zlato            1000 PESO                 1500 PESO
Surové diamanty       1000 PESO                 1500 PESO
Kokain                     2000 PESO                 3000 PESO
Zlaté cihly               2000 PESO                 3000 PESO
Broušené diamanty    2000 PESO                  3000 PESO

Úkoly a speciální úkoly

Speciální úkoly pro ZFOR a ostatní frakce 1000 – 5000 PESO
Tyto speciální úkoly spočívají například ve vyhledání herních postav a skrýší, spolupráci s herními postavami na plnění speciálních úkolů, přepravě materiálu a zřizování kontrolních bodů.

ZFOR a Huérfanos:
Dopadení herní postavy páchající nelegální činnost  3000 PESO
Deaktivace varny/dílny (za každou surovinu)          1000 PESO
Zrušení právě probíhajícího zpracování suroviny      3000 PESO

Ostatní herní frakce:
Dobití základny ZFOR            10000 PESO

- Základna ZFOR může být v určitý čas dobyta v rámci speciálního úkolu. Dobytí základny je ale nutné uskutečnit v časovém limitu. Za úspěšné dobytí základny (symbolickým shozením vlajky ZFOR) náleží útočníkům odměna. Pokud se základna udrží, získává finanční odměnu ZFOR.*
- Časy, kdy bude možné základnu dobýt, budou znát velitelé útočících frakcí dostatečně dopředu, aby se na útok mohli připravit.
- ZFOR o časech útoků nebude dopředu informován, ale je možné, že se objeví speciální herní úkol, jehož splnění může čas útoku odhalit.


Vydáno: 28.6.2022 11:59 | 
Přečteno: 2323x

Autor: Alfred
 | Hodnocení:

600x100_action-shop.gif banner_airsoftshop_2.gif

Komentáře jsou automaticky uzavřeny 365 dnů po vydání článku.

Komentáře rss

stop Uzamčeno - nelze přidávat nové příspěvky.

Nebyly přidány žádné komentáře.

Menu

Odkazy

Přihlášení

Archiv článků