Fórum
< návrat zpět

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky užití

Vstoupili jste na stránky věnující se airsoftu a airsoftové komunitě v České republice. Věříme, že zde naleznete vše, co budete potřebovat. Tento web je komunitním webem zpravodajského charakteru. Obsažené informace odpovídají době publikování a nejsou garantovány.

Každý úživatel Airsoft.cz je povinen respektovat tato pravidla:
§ 1 - Uživatel je povinen dbát pokynů administrátorů a moderátorů.
§ 2 - Jedna osoba může mít založen pouze jeden účet. V případě problému s přihlášením kontaktujte administrátory na e-mailu info@airsoft.cz.
§ 3 - Je zakázáno svým jednáním poškozovat funkčnost webu a sdílet vzájemně přihlašovací údaje.
§ 4 - Je zakázáno použití vulgárních slov a urážek v jakémkoliv významu slova.
§ 5 – Diskuze na témata, která jsou v rozporu se zákony České republiky a mezinárodním právem, či navádí k protiprávnímu jednání jsou zakázány.
§ 6 – Striktně je zakázáno propagování extremistických hnutí a alkoholu a návykových látek, napadání náboženských, rasových či jiných skupin a propagace jakékoliv formy násilí, jakož i stránek s touto tématikou.
§ 7 - Moderátor fóra může smazat/editovat příspěvky, které dle jeho uvážení vedou k nepřehlednosti tématu/fóra.
§ 8 - Redakce nebere zodpovědnost za názory uvedené v příspěvcích. Jsou subjektivním názorem každého uživatele a nejsou nikterak korigovány.
§ 9 - Každý návštěvník a uživatel portálu je povinen řídit se tímto řádem, v případě porušení řádu mu bude udělen trest podle uvážení administrátora.
§ 10 - Administrátor muže "Pravidla portálu" změnit bez předešlého upozornění.
§ 11 - Administrátor a Moderátor může jakékoliv téma či příspěvek, bude-li porušeno některé z těchto pravidel okamžitě smazán i bez předchozího upozornění!!!

§ 12 – Osobám závažně porušujícím uvedená pravidla bude odepřen přístup.

Vlastník a provozovatel webu Airsoft.cz kterým je firma Jan Šulc – Bohemia Air Soft a redakce webu neodpovídá za příspěvky externích uživatelů.


PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Toto prohlášení je zpracováno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob (dále jen „GDPR“) a legislativou ČR, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a poučení subjektů údajů.

Cílem tohoto prohlášení je informovat uživatele o podmínkách zpracování osobních údajů, ke kterému dochází správcem osobních údajů, jak je definován níže, v souvislosti s provozem a využitím stránek Airsoft.cz.

1. Správce osobních údajů a kontaktní údaje správce

Jan Šulc – Bohemia Air Soft
adresa: Lánovská 1550, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy
e-mail:
gdpr@airsoft.cz (do předmětu zprávy označte zřetelně: AIRSOFT)
tel.: +420 281 972 592
(dále jen „
správce“)

Správce v souladu s platnou legislativou nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Rozsah, zákonný důvod zpracovávání osobních údajů a účel zpracování.

Osobní údaje - základní registrační údaje jako je: jméno, příjmení, e-mail, tel. číslo a adresy osobních či skupinových webových stránek a profilů sociálních sítí jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl na základě své svobodné vůle, a to v souvislosti s registrací uživatele do redakčního systému Airsoft.cz, či v rámci žádosti o přidání linku na vlastní stránky, nebo reklamního sdělení.

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů jsou výslovný souhlas subjektu údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a oprávněného zájmu správce či třetí strany podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR přímo související s provozem webu Airsoft.cz. Dalším zákonným důvodem může být plnění správci zákony uložených povinností a zákony uložených vedených evidencí podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány výhradně správcem prostřednictvím vlastních zaměstnanců v elektronické podobě nebo v tištěné podobě. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Ze strany správce nedochází k předávání osobních údajů uživatelů třetím subjektům, není-li v souladu s platnou legislativou požadováno jinak.

3. Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletteru

Pokud má subjekt údajů zájem o zasílání newsletteru a jiných reklamních sdělení, poskytne za tímto účelem správci výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů. Vtakovém případě bude správce za těmito účely zpracovávat poskytnuté osobní údaje, a to vždy minimálně v rozsahu e-mailové adresy. Pokud subjekt poskytne rovněž další údaje např.: jméno, příjmení, adresu, telefon, jméno týmu, jehož je členem, www, facebookové či jiné stránky atd. zpracovává správce za uvedenými účely i tyto údaje. Bez udělení souhlasu není zasílání newsletteru Airsoft.cz možné.

Obsah newsletteru může být personalizován na základě poskytnutých údajů a dalších údajů pro personalizaci obsahu.

Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu. Zpracování osobních údajů podle tohoto článku bude provádět správce sám prostřednictvím vlastních zaměstnanců jako zpracovatele.

Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný, není vázán na žádné další služby a může být kdykoli odvolán, a to prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na email: gdpr@airsoft.cz. 

4. Použití souborů cookies a analýza webových stránek

Cookies soubory jsou malé datové soubory, krátké texty, které jsou umísťovány do webového prohlížeče návštěvníků webové stránky správce. Tyto cookies soubory používá správce na svých webových stránkách na základě oprávněného zájmu za účelem zlepšení jejich fungování, vyhodnocení jejich návštěvnosti, přizpůsobení obsahu a za účelem optimalizace nabídky inzerce.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány prostřednictvím služby Google Analytics, provozovanou společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, viz:  https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs

Vpřípadě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním Cookies souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého internetového prohlížeče, a to pomocí funkce anonymního prohlížení, která zabrání ukládání údajů o navštívených webech.

5. Užívání sociálních pluginů

Webové stránky správce dále obsahují sociální pluginy třetích stran, pomocí nichž mohou návštěvníci webových stránek sdílet obsah se svými přáteli a dalšími kontakty. Jedná se o:

  • plugin sítě Facebook

Tyto sociální pluginy nejsou spravovány správcem, který tak není odpovědný za případné zpracování osobních údajů výše uvedenými provozovateli (správci) těchto pluginů nebo webových stránek, na které odkazují ani za jejich funkčnost či případné škody, které by jimi mohly být způsobeny.

6. Příjemci osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce sám či prostřednictvím vlastních poučených a prověřených zaměstnanců jako zpracovatele a externího účetního pracovníka v případě fakturace inzerce či dalších služeb.

Správu informačních a komunikačních technologií pro správce zajišťuje společnost CompCity s.r.o.

Služby datového hostingu serveru www.airsoft.cz pro správce zajišťuje společnost INTERNET CZ, a.s.

7. Práva spojená s ochranou osobních údajů

Osobní údaje jsou ze strany správce zpracovávány transparentním způsobem a subjekty údajů mají po celou dobu jejich zpracování následující práva, o kterých spracovatel informuje v souladu s čl. 12 GDPS:

- právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR a souvisejícím informacím;
- právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR
- právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
- právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR;
- právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR;
- právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR;

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů a další podněty a uplatnění svých práv může subjekt údajů vznést písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. 1 těchto podmínek.

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení a požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.

Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.

Subjekt údajů má právo obrátit se se svým podnětem či stížností na víše uvedený dozorový úřad i přímo bez učinění předchozích kroků v souladu s čl. 16 GDPR a souvisejícími.

8. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

9. Závěrečná ustanovení

Registrací z internetového formuláře www.airsoft.cz uživatel, který je zároveň i subjektem údajů potvrzuje, že se seznámil s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém zde uvedeném rozsahu přijímá.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit, přičemž novou verzi těchto podmínek ochrany osobních údajů ve formě prohlášení neprodleně zveřejní na svých veřejně přístupných stránkách www.airsoft.cz

Tyto podmínky a prohlášení o ochraně osobních údajů nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.


Redakce

šéfredaktor: Alfred Jäger akce@airsoft.cz
zástupce vydavatele: Jan Šulc bas@airsoft.cz
technický správce, příjem inzerce: Petr Macek info@airsoft.cz

vlastník a provozovatel webu Airsoft.cz:
Jan Šulc – Bohemia Air Soft
Lánovská 1550
190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy
Česká republika
tel.: +420 281 972 592
e-mail: bas@airsoft.cz
IČ: 64768830
DIČ: CZ7610250043

 

Menu

Odkazy

Přihlášení

Archiv článků