Fórum
Kategorie: Airsoft akce, ZARAGUA 2024

Systém hry Zaragua XII

Systém hry Zaragua XIIJa to bude tento ročník v Zarague.

Výchozí situace

Herní schéma navazuje na ročník 2023, v němž jsme se vrátili k počátkům revoluce v Zarague, kdy proti sobě stanuly síly generála Jose Nera a vesničanů, kteří povstali proti jeho vládě.

V roce 2024 bude generál Jose Nero a jeho Bílí Jaguáři čelit již organizovaným silám odporu, které vytvořily původní vesnice Pueblo Angelos a Pueblo Deguero, jejichž obyvatelé odešli do hor (mapa 2023: kóta 426,7), aby zformovali základy nového revolučního hnutí.

V důsledku probíhajících bojů revoluce s vojáky generála Nera pak obyvatelé Pueblo Fortunas byli nuceni opustit svá původní sídla v této oblasti a odešli do opuštěného hornického městečka (mapa 2023: Gold mine). Zde obnovili provoz nemocnice a také se nadále pokoušejí obhospodařovat doly a zřizovat nová koková pole.

Udrží si generál Nero své pozice a vliv na vesničany z Pueblo Fortunas i v této nové situaci, nebo to budou naopak síly revoluce, které pozvednou své prapory?

Herní základny, body a REFRESH (mrtvoliště) frakcí

Hlavní báze Bílých Jaguárů, centrum revoluce jsou pevně stanoveny a označeny na mapě. Během hry tyto body nelze přemístit. Základny zde vybudované jsou součástí herního prostoru a lze z nich střílet i na ně útočit, ale nelze je dlouhodobě obsadit. Po dobití základny (stažení vlajky na zem a oznámení dobytí pozice telefonem na štáb akce) se musí útočník stáhnout. Na tutéž základnu se pak nesmí po dobu jedné hodiny útočit. V těchto základnách jsou umístěny dřevěné bedny pro finální uložení herních surovin a peněz, tyto bedny jsou neherní a nelze je vyloupit.

Předsunuté základny Bílých Jaguárů jsou pevně stanoveny a označeny na mapě a během hry je nelze přemístit. Jsou součástí herního prostoru a lze z nich i na ně střílet a útočit na ně. Po dobití (stažení vlajky na zem) musí živý hráč z místa provést oznámení dobytí pozice telefonem na štáb akce. Útočník si poté ponechává tyto body v držení, dokud nejsou případně znovu dobyty protistranou.

Vesnice Pueblo Fortunas (v místě starého zlatého dolu) je pevně stanoveným bodem na mapě a nelze ji přemístit. Tato vesnice je součásti herního prostoru a lze na ni útočit i ji obsadit a dále držet silami Bílých Jaguárů či Revoluce, a to až do případného dobití proti frakcí či povstání vesničanů. Vesničané mohou působit samostatně, či kooperovat s jinými herními frakcemi a LARP postavami.

Nemocnice je pevně umístěna v Nuevo Pueblo Fortunas. V nemocnici se mohou oživovat všichni hráči, a to vždy po 15 minutách od svého přijetí do nemocnice. Podmínkou oživení je funkčnost nemocnice (v místě musí být po celou uvedenou dobu přítomen živý LARP lékař). Umře-li v průběhu doby oživování lékař, umírají s ním i všichni pacienti a musí odejít na refresh své herní strany. Při obsazení nemocnice některou z herních frakcí rozhoduje tato o osudu ošetřovaných z proti frakce (zabije-li oživované, odchází tito rovněž na refresh své herní frakce). Oživovaní vesničané z Pueblo Fortunas se nezabíjejí, proces jejich oživení pokračuje po příchodu lékaře dál.

Doly jsou pevně umístěny na mapě a přináší ve stanovených intervalech zlato a surové diamanty. Každý důl lze vytěžit vždy jednou za hodinu a to v XX:45. Těžit v dolech mohou jen vesničané z Pueblo Fortunas. Těžba se provádí tak, že v příslušnou dobu zavolá živý hráč Pueblo Fotunas ze zde umístěného telefonu do štábu akce a vyžádá si kód aktivní suroviny, kterou poté může odebrat. V dolech mohou těžit pouze vesničané z Pueblo Fortunas, a to jak samostatně, tak i ve spolupráci (pod ochranou) s Bílými Jaguáry či Revolucí. 

Koková pole mohou zřídit vesničané z Pueblo Fortunas v prostorech poblíž předsunutých základen Bílých Jaguárů a to vždy ve vzdálenosti do max. cca. 100 m od nich (okruh je vyznačen v prostoru). U každé z těchto předsunutých základen může být založeno jen jedno pole. Po založení zůstává pole na svém místě až do případného zničení. Koková pole plodí jednou za hodinu, vždy ve XX:15. Sklidit jej může hráč kterékoli herní strany. Sklizeň se provádí tak, že v příslušnou dobu zavolá živý hráč držící pole ze zde umístěného telefonu do štábu akce a vyžádá si kód aktivní suroviny, kterou poté může odebrat.

Zničit kokové pole může jen hráč z frakce Bílí Jaguáři či Revoluce. Zničení se provádí tak, že se vlajka označující herní pole položí na zem a z telefonu na herním poli se oznámí štábu zničení pole. Zničené pole mohou vesničané z Pueblo Fortunas znovu založit a stejném místě či na jiném místě splňujícím víše uvedené podmínky. Je-li pole zničeno, pak v daném časovém intervalu neplodí. 

LARP postavy

LARP postavy sídlící v Pueblo Fortunas primárně spolupracují s vesničany, v případě obsazení Pueblo Fortunas však mohou obdobným způsobem spolupracovat i s frakcí, která právě Pueblo Fortunas drží.

LARP postavy pohybující se volně v herní zóně plní zadané úkoly.

LARP postavy si při zabití si pamatují předchozí jednání herních stran.

Dílna/varna je mobilní a je zakládána LARP herní postavou na vyžádání. Umožní zpracování zlata a surových diamantů na hodnotnější zlaté cihly a broušené diamanty či přeměnu koky na kokain. Podmínkou zpracování suroviny, které trvá 30 minut je přítomnost živého chemika (herní LARP postava) po celou dobu jejich zpracování. Přidělení herní postavy si vyžádá velitel frakce na štábu.

Herní postava zavolá na štáb a oznámí číslo a typ zpracovávané suroviny, poté ji odloží do bedny, čímž surovina mizí ze hry. Následně nastaví minutku se symbolem dané suroviny. Po 30 minutách je zpracování ukončeno. Herní postava zavolá na štáb a oznámí kód zpracované suroviny, která je nyní aktivní a lze ji odnést. Je-li herní postava během zpracování zabita oznámí štábu zrušení zpracování.

Zpracovávat lze v jedné dílně/varně vždy jen jeden kus suroviny v jeden čas (nelze zpracovávat zároveň více kusů od jedné suroviny ani více druhů surovin). Maximální počet zpracovaných surovin za sebou v témže prostoru jsou dvě, poté herní postava odchází.

Kasíno je pevně umístěno v Nuevo Pueblo Fortunas a hráči v něm mohou za přítomnosti herní LARP postavy vyhrát či prohrát své PESSO.

Kostel je pevně umístěn v Pueblo Fortunas a je spravován místní kněžkou/knězem. Kněží tohoto kostela mají dobrý přehled o dění v oblasti a rádi vždy nabídnou svou pomoc každému, kdo o ní požádá.

REFRESH (mrtvoliště) je neherní prostor označený páskou, do kterého nepřítel nesmí vstupovat a nelze střílet z něj ani do něj. Nesmí se v něm ukládat suroviny. REFRESH se zřizuje poblíž základen, není-li uvedeno jinak.

Pro Bílé Jaguáry slouží jako refresh vyhrazený prostor poblíž jejich základny.

Pro Revoluci slouží jako refresh vhrazený prostor poblíž jejich základny.

Veničané z Pueblo Fortunas využívají k oživení nemocnici. 

Časy oživení (refresh)

Refresh všech hráčů probíhá v pevně stanovené herní časy – XX:00 a XX:30. Oživují se všichni hráči, kteří se nacházejí v daný čas na místě REFRESH své frakce.

Herní LARP postavy se oživují individuálně mimo REFRESH, obvykle krátce po každém střetu/zajetí (dle uvážení postavy, max. do 30 minut od svého úmrtí).

Herní postavy

Herní postavy jsou označeny použitím specifického a snadno rozeznatelného kostýmu zpravidla se „slaměným“ kloboukem. Potkat je můžete jak ve vesnicích, základnách, tak i v herním poli při plnění speciálních úkolů. Peníze a suroviny, které herní postavy přenáší se považují za neherní a nelze je postavám vzít.

Manipulace a přeprava herních surovin a peněz

Peníze a suroviny uložené na vlastní základně v k tomu určené bedně nelze herní frakci zcizit/zabavit.

Peníze a suroviny, které má hráč u sebe v okamžiku zasažení odkládá na místě zásahu na zem a může je následně sebrat jakýkoliv jiný živý hráč (vlastní i cizí frakce) či tentýž hráč po svém oživení.

Neaktivní suroviny v dolech/polích/varnách/dílnách nelze zcizit. Tyto suroviny nejsou ve hře aktivní, dokud je neaktivuje štáb. Pro hráče tudíž nemají žádnou hodnotu. Suroviny, u kterých bylo zahájeno zpracování propadají a nelze je zcizit.

Šeky se považují za peníze.

Peníze a výkupní hodnoty surovin:

Herní frakce vstupují do hry s kapitálem 20 000 PESO. Herní frakce mezi sebou mohou obchodovat. Vzájemný obchod se provádí v dohodnutých cenách.

Výkup surovin provádí k tomu pověřená LARP postava pouze od členů herních frakcí Bílí Jaguáři či Revoluce. Herní postava si stanovuje místo a čas výkupu.

Výkupní ceny surovin u LARP postavy:
Zlato: 1500 PESO
Koka: 1500 PESO
Zlatá cihla: 3000 PESO
Kokain: 3000 PESO

Zisky herních bodů:

1 BODY Provedení těžby v dole (připisuje se jen Pueblo Fortunas)
1 BODY Provedení sklizně na poli
1 BOD Zhodnocení suroviny
2 BOD Dobytí předsunuté základny Bílých jaguárů / vesnice Pueblo Fortunas
3 BODY Dobytí hlavní báze Bílých jaguárů / Revoluce
1 BOD Držení předsunuté základny / Pueblo Fortunas (á 30 min)
1 BOD výkup suroviny v hodnotě 1500 PESO
2 BODY výkup suroviny v hodnotě 3000 PESO

Úkoly a speciální úkoly

Speciální úkoly mohou být odměněny přidělením herních bodů, nebo PESO.

MAPA:


Vydáno: 18.6.2024 13:36 | 
Přečteno: 386x

Autor: AirSoft.cz
 | Hodnocení:

600x100_action-shop.gif banner_airsoftshop_2.gif

Komentáře rss

Přidat komentář >

Nebyly přidány žádné komentáře.

Menu

Odkazy

Přihlášení

Archiv článků